Czy zgodnie z RODO dokument, o którym mowa art. 602 ustawy Pzp, ma podlegać pseudonimizacji? Co należy rozumieć przez dokument kończący kontrolę – czy jest to ostateczna informacja pokontrolna, czy np. pismo informujące podmiot kontrolowany o wynikach kontroli? Czy również należy publikować wyniki kontroli projektu? Jeśli tak, to czy ew. można podać tylko informację o wyniku kontroli danego zamówienia, bez zamieszczania dokumentu kończącego kontrolę? (2020-12-18)

Dokumentem kończącym kontrolę jest dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie organu kontrolującego w przedmiocie przeprowadzonej kontroli w zakresie dotyczącym zamówień. W rozstrzygnięciu tym organ kontrolujący bierze pod  uwagę ewentualne zastrzeżenia jednostki kontrolowanej do ustaleń kontroli w przedmiocie zamówień publicznych. Pismo informujące podmiot kontrolowany o wyniku kontroli może być dokumentem kończącym kontrolę w rozumieniu tego przepisu jeżeli ma to oparcie w przepisach właściwych dla prowadzenia kontroli przez konkretny organ kontroli. Dokument kończący kontrolę zamieszczony na stronie internetowej powinien zostać poddany anonimizacji lub pseudonimizacji na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami RODO.

Przejdź do góry strony