Czy w świetle brzmienia art. 601 ust. 2, w stosunku do kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE, Instytucje Zarządzające dalej będą mogły orzekać w zakresie nieprawidłowości, których wystąpienie ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii, czyli w praktyce na takich naruszeniach w procedurze udzielania zamówień, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, czy też nowe prawo dopuszczać będzie jedynie przesłanki, które obiektywnie miały wpływ na wynik postępowania? (2021-01-22)

Przepisy Działu XI rozdziału I nie modyfikują zakresu uprawnień kontrolnych Instytucji Zarządzających dla zamówień współfinansowanych ze środków UE. Instytucje te, a także inne podmioty kontrolujące zamówienia współfinansowane ze środków UE w dalszym ciągu będą mogły dokonywać oceny w zakresie nieprawidłowości, których wystąpienie ma lub może mieć wpływ na wynik postępowania. Art. 601 ust. 1 ustawy Pzp stanowiący, że podstawę stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, stanowi naruszenie przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik tego postępowania nie znajduje zastosowania dla kontroli prowadzonych wobec postępowań współfinansowanych ze środków UE (art. 601 ust. 2 ustawy Pzp).

Przejdź do góry strony