Czy w art. 134 ustawy Pzp w SWZ zastąpienie „miejsca składania ofert” jest jednoznaczne z nowym określeniem „sposobu składania ofert”? (2020-12-04)

Zastąpienie określenia „miejsce składania ofert” przez „sposób składania ofert” związane jest z elektronizacją zamówień publicznych. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to zarówno zamówień o wartości powyżej, jak i poniżej progów unijnych. Oferty nie będą mogły być zatem składane w miejscu rozumianym jako fizyczna siedziba zamawiającego. Określając sposób składania ofert zamawiający powinien zatem określić środek komunikacji elektronicznej za pomocą którego możliwe jest złożenie oferty, a także inne informacje, jak np. sposób szyfrowania oferty, dodawania załączników do oferty itp.

Przejdź do góry strony