Czy przepisy ujęte w Dziale XI. Kontrola Udzielania Zamówień - Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 596 - art. 602 Pzp) mają mieć zastosowanie do kontroli zamówień udzielonych pod rządami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)? (2020-12-18)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) nie zawiera przepisów intertemporalnych dotyczących kontroli zamówień publicznych. Regulację taką zawiera natomiast art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020). Zgodnie z treścią tego przepisu do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie ustawy uchylanej w art. 89 [dotychczasowe Pzp] i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że dla kontroli wszczętych po tym dniu zastosowanie znajdą nowe przepisy ustawy dotyczące kontroli. Przedmiotem kontroli zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Pzp jest jednak każdorazowo zgodność przeprowadzonego postępowania ze stanem prawnym aktualnym na dzień wszczęcia postępowania.

Przejdź do góry strony