Czy Prezes UZP będzie mógł w jakikolwiek sposób wpływać na czynności kontrolne organów kontroli celem harmonizacji osiąganych przez te organy rezultatów pokontrolnych? (2020-12-18)

Podstawowym założeniem działu XI rozdziału I było zwiększenie skuteczności kontroli udzielania zamówień przez organy kontroli polegające w szczególności na: wymianie informacji o zakończonych kontrolach i ograniczeniu praktyki wielokrotnej kontroli tego samego postępowania. Przepisy działu XI nie zakładają harmonizacji celów kontroli, gdyż w zależności od organu kontroli – cele takie, określone w odrębnych ustawach, mogą być odmienne. Zadanie Prezesa UZP na gruncie przepisów działu XI rozdziału I sprowadza się do wydawania stanowisk (opinii) mających cechy wykładni autentycznej (nieoficjalnej) na prośbę organów kontroli w związku z wątpliwości interpretacyjnymi dotyczącymi stosowania przepisów nowej Pzp. Rozstrzygnięcia Prezesa nie są wiążące dla organów kontroli, a sam Prezes nie został wyposażony w narzędzia prawne, które przyznawałyby mu przesądzający wpływ na sposób, zakres i rezultaty kontroli dokonywanej przez poszczególne organy.

Przejdź do góry strony