Czy na gruncie ustawy Pzp, w przypadku odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej i składania ofert w formie pisemnej, otwarcie ofert będzie jawne? (2020-12-04)

Zgodnie z art. 18 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Natomiast zamawiający, może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 1 ustawy Pzp, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że ustawa Pzp nie uzależnia jawności otwarcia ofert od formy ofert w postępowaniu, tym samym ich otwarcie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia będzie jawne.

Przejdź do góry strony