Czy kwestionariusz kontroli, opracowany na podstawie art. 599 Pzp ma również określać zagadnienia obejmowane czynnościami sprawdzającymi w trakcie prowadzonych kontroli kompleksowych przez regionalne izby obrachunkowe, wynikające z zakresu kontroli określonego w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych (np. aspekty finansowe, takie jak zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań oraz zapłatę za wykonane zamówienia)? (2020-12-18)

Kwestionariusz kontroli o jakim mowa w art. 599 ustawy Pzp dotyczy wyłącznie kontroli w zakresie zamówień publicznych. Oznacza to, że inne aspekty kontroli gospodarki finansowej zamawiającego znajdują się poza zakresem tego przepisu. Organ kontroli może rozszerzyć zakres kwestionariusza o  aspekty inne niż zamówienia publiczne, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie odrębne przepisy. Jednak także i w takiej sytuacji, regulacja art. 599 ustawy Pzp nie będzie miała zastosowania do kontroli innych aspektów zamówienia publicznego.

Przejdź do góry strony