Art. 602. Organy kontroli zamieszczają informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokument kończący kontrolę, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. Czy Instytucja Zarządzająca (RPO) ma obowiązek zamieszczanie wyników wszystkich kontroli przeprowadzonych na postępowaniach (zrealizowanych na podstawie ustawy Pzp) przez Beneficjentów Programu Operacyjnego którym zarządza dana Instytucja Zarządzająca w ww. Biuletynie? (2020-12-18)

Art. 602 ustawy Pzp nakazuje organowi przeprowadzającemu kontrolę zamieścić informację w Biuletynie Informacji Publicznej o przeprowadzonej kontroli i jej wyniku. Obowiązek zamieszczenia informacji o kontroli i jej wyniku spoczywa na tym organie kontroli, który kontrolę przeprowadził. Organami kontroli jak wynika z treści art. 596 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp są m.in. instytucje zarządzające (IZ). Udzielenie przez IZ upoważnienia do przeprowadzenia kontroli poszczególnych zamówień innym podmiotom np. instytucjom pośredniczącym (IP), nie zwalnia IZ z obowiązku zamieszczenia stosownych informacji o wyniku kontroli na stronie internetowej. Udzielenie pełnomocnictwa IP nie uchyla statusu IZ jako organ kontroli w rozumieniu tej ustawy uprawnionemu do dokonywania kontroli zamówień w ramach jej właściwości.

Przejdź do góry strony