art. 602 u.p.z.p.: Organy kontroli zamieszczają informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokument kończący kontrolę, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. W jaki sposób należy liczyć ten termin, czy począwszy od dnia następnego po upływie terminu do przeprowadzenia kontroli, określonego w upoważnieniu, czy też od dnia następnego od dnia podpisania protokołu kontroli? (2020-12-18)

Informacja zamieszczona na podstawie art. 602 ustawy Pzp na stronie internetowej powinna zawierać ostateczne rozstrzygnięcie organu kontroli. W rozstrzygnięciu tym organ kontrolujący bierze pod  uwagę ewentualne zastrzeżenia jednostki kontrolowanej do ustaleń kontroli w przedmiocie zamówień publicznych. Przy takim rozumieniu procesu kontrolnego, w przypadku procedury kontroli właściwej dla RIO konieczne jest uwzględnienie nie tylko etapu kończącego się protokołem kontroli, ale też etapu, w toku którego dokonywana jest ocena kontrolowanego postępowania, a kończącego się sformułowaniem wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym 30-dniowy termin na zamieszczenie informacji o kontroli rozpocznie swój bieg zależnie od okoliczności, czy podmiot kontrolowany złoży zastrzeżenia do rozstrzygnięcia organu kontroli w przedmiocie zamówień publicznych, czy też nie. Jeżeli podmiot ten złoży zastrzeżenia, 30-dniowy termin na zamieszczenie informacji o wyniku kontroli rozpocznie swój bieg następnego dnia po przekazaniu stanowiska organu kontroli (np. uchwały kolegium RIO na podstawie art. 25b ustawy o RIO). Jeżeli podmiot kontrolowany nie złoży zastrzeżeń do rozstrzygnięcia organu  – 30-dniowy termin rozpocznie bieg następnego dnia po upływie terminu na wniesienie zastrzeżeń do ustaleń organu kontroli.

Przejdź do góry strony