Zmiana SWZ skutkująca zmianą ogłoszenia. Dopuszczalność zamieszczenia zmiany SWZ na stronie prowadzonego postępowania przed opublikowaniem zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Stosownie do treści art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1. W takim przypadku, w świetle regulacji przewidzianej w art. 137 ust. 5 przedmiotowej ustawy, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Zacytowany wyżej przepis wyznacza najwcześniejszy moment, w jakim może nastąpić udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej postępowania w sytuacji, gdy owa modyfikacja wymaga jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca określając dopuszczalność działań zamawiającego w ww. zakresie wskazał na pierwszorzędne znaczenie przekazania ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (w zakresie sprostowania, ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji)  wprowadzając regułę, że udostępnienie modyfikacji SWZ na stronie internetowej nie może nastąpić przed publikacją zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja, gdy pomimo przekazania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie zostało opublikowane w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Inaczej mówiąc, zamawiający uprawniony będzie do udostępnienia zmiany treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania, po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. W takiej sytuacji zamawiający nie jest zobowiązany oczekiwać na publikację ogłoszenia w terminie wskazanym w zawiadomieniu otrzymanym z Urzędu Publikacji UE, jeśli publikacja nastąpić ma po upływie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Tytułem przykładu – jeśli zamawiający w dniu 28 lipca 2021r. o godz. 10.00 przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i otrzymał automatyczną informację Urzędu Publikacji Unii Europejskiej potwierdzającą otrzymanie tego ogłoszenia o tej samej godzinie, to w sytuacji, gdy do 30 lipca 2021r. do godz. 10.00 ogłoszenie to nie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający może udostępnić modyfikację SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie czekając na przedmiotową publikację.

Przejdź do góry strony