Za co odpowiada solidarnie z wykonawcą podmiot udostępniający swoje zasoby? (2020-10-29)

W świetle art. 120 nowej ustawy Pzp podmiot udostępniający swoje zasoby odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Zatem o odpowiedzialności solidarnej wykonawcy i podmiotu udostępniającego swoje zasoby możemy mówić jedynie w takim przypadku i tylko wtedy, gdy podmiot udostępniający ponosi winę za nieudostępnienie zasobów.

Przejdź do góry strony