W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej? (2020-26-11)

Zgodnie z art. 311 ust. 1 nowej ustawy Pzp, zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące jednego z trybów wymienionych w pkt 1 i 2 ww. artykułu. To w jakim trybie należy przeprowadzić ww. postępowanie uzależnione jest jednak od wartości zamówienia klasycznego.

Zatem, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza progi unijne, w celu zawarcia umowy ramowej, należy przeprowadzić postępowanie w trybie: przetargu nieograniczonego,  przetargu  ograniczonego,  negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego.

Z kolei, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest mniejsza niż progi unijne, w celu zawarcia umowy ramowej, należy przeprowadzić postępowanie w trybie: podstawowym lub partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III rozdziale 2 oddziale 4 nowej ustawy Pzp.

Przejdź do góry strony