W jakim terminie zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (2020-10-29)

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Jednocześnie ustawa przewiduje dwa odstępstwa od tej reguły. Po pierwsze, zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. Kwotę tę zamawiający jest zobowiązany zwrócić nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Po drugie, zamawiający może również dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia art. 453 Pzp).

Przejdź do góry strony