W jakim terminie zamawiający zawiera umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą? (2020-11-05)

1) W postępowaniach o wartości co najmniej równej  progom unijnym - zgodnie z art. 264 ust. 1 nowej ustawy Pzp - zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Jednakże w przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.

Ustawa przewiduje jednak możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w art. 264 ust. 1 nowej ustawy Pzp w okolicznościach, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, a w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym oraz partnerstwie innowacyjnym złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo gdy w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. Ponadto, zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w art. 264 ust. 1 nowej ustawy Pzp, również w okolicznościach, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.

2) Natomiast w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, zamawiający stosownie do art. 308 ust. 2 nowej ustawy Pzp zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w art. 308 ust. 2 nowej ustawy Pzp w okolicznościach, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę, a w trybie partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, a także w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo na podstawie umowy ramowej.

Przejdź do góry strony