W jakiej wysokości zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (2020-10-29)

Zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia zamawiający może ustalić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej ww. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jednak wartość ta nie może przekraczać 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Ponadto zamawiający ma obowiązek uzasadnić podwyższenie kwoty zabezpieczenia w SWZ lub innych dokumentach zamówienia. (art. 452 ust. 2 i 3 ustawy Pzp).

Przejdź do góry strony