W jakich przypadkach podlega ograniczeniu zasada jawności z Pzp? (2020-10-29)

W świetle art. 18 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, zaś zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Zostały one wskazane m.in. w art. 18 ust. 3-6 ustawy.

Nie ujawnia się zatem, przy uwzględnieniu zasad  określonych w art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649).

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy Pzp, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:

  1. danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego w trybie z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,
  2. wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego w trybie z wolnej ręki, jeżeli usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Zakres ograniczenia jawności zawężony jest w tych przypadkach do dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.

Nową regulację stanowi ograniczenie zasady jawności postępowania w konkursie, jeśli jawność mogłaby naruszyć istotne reguły konkursowe, tj. anonimowość prac konkursowych. Nowe przepisy w większym niż dotychczas stopniu regulują zagadnienie udostępniania prac konkursowych w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu. Jak wynika z treści art. 328 ust. 3 nowej ustawy Pzp zamawiający udostępnia wyłącznie nagrodzone prace konkursowe

i to dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. Prace konkursowe, które nie zdobyły nagrody, oraz opracowania studialne nie podlegają udostępnieniu (art. 358 ust. 4 nowej ustawy Pzp).

Ustawodawca uwzględnił również wymagania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przejdź do góry strony