Na czym polega współpraca organów kontroli na gruncie Pzp? (2020-10-29)

Zgodnie z art. 597 ust. 1 nowej ustawy Pzp organy kontroli, w związku z przeprowadzaną kontrolą, współpracują ze sobą, wymieniając informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach. Tym samym organy kontroli, prowadząc kontrolę będą zobowiązane do uwzględniania wyników kontroli innego organu kontroli w danym postępowaniu. Zatem, w przypadku powzięcia przez organ kontroli informacji o przeprowadzonej już wcześniej kontroli danego zamówienia, organ ten zwraca się (chyba że uzyskał tę informację w inny sposób) z wnioskiem do organu, który przeprowadził kontrolę o udostępnienie informacji o jej wyniku, w tym dokumentu kończącego kontrolę, a następnie uwzględnia jej wynik w swoim postępowaniu. Organ kontroli udostępnia żądaną informację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej udostępnienie (art. 597 nowej ustawy Pzp). Należy zauważyć, iż na gruncie przepisów nowej ustawy Pzp organy kontroli zostały zobowiązane do zamieszczania informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokumentu kończącego kontrolę w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli (art. 602 nowej ustawy Pzp).

W przypadku, gdy między organami kontroli powstaną wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawia stanowisko na wniosek organu kontroli (art. 469 pkt 23 nowej ustawy Pzp).

Przejdź do góry strony