Kto powołuje i jaka jest rola Komitetu ds. kontroli zamówień publicznych? (2020-10-29)

Komitet ds. kontroli zamówień publicznych pełni rolę forum współpracy i wymiany informacji między organami kontrolującymi udzielanie zamówień publicznych. Stosownie do treści art. 493 ust. 1 nowej ustawy Pzp Komitet ds. kontroli zamówień publicznych jest organem doradczym ministra właściwego ds. gospodarki. Skład Komitetu określony został w art. 495 ustawy Pzp. Komitet zatem tworzą: przewodniczący Komitetu (wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra), przedstawiciele: Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiadającego za koordynację programów operacyjnych, w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności, instytucji audytowej w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności. Członkiem Komitetu jest także Prezes Krajowej Izby Odwoławczej. Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, wyznaczonego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, oraz przedstawiciela regionalnych izb obrachunkowych, wyznaczonego przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Zadania Komitetu zostały szczegółowo określone w art. 494 nowej ustawy Pzp i mają na celu przede wszystkim zapewnić współpracę organów kontroli, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń poszczególnych instytucji, co przyczyni się do usprawnienia działań kontrolnych, w tym ujednolicenia stanowisk organów kontroli oraz zapewni jednolite rozumienie przepisów prawa zamówień publicznych. Minister właściwy ds. gospodarki określi w drodze zarządzenia regulamin pracy Komitetu (art. 497 ust. 6 nowej ustawy Pzp).

Przejdź do góry strony