Kto może prowadzić mediacje lub inne polubowne rozwiązanie sporu? (2020-11-19)

Mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może prowadzić Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany mediator albo osoba prowadząca inne polubowne spory. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 591 ust. 1 nowej ustawy Pzp w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

Przejdź do góry strony