Kiedy zamawiający publiczny ma obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa? (2020-11-12)

W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – niezależnie od tego, czy są udzielane przez zamawiającego klasycznego, czy przez zamawiającego sektorowego – obowiązek stosowania przepisów ustawy powstaje jedynie w odniesieniu do zamówień, których wartość osiąga tzw. progi unijne, tzn. jeżeli wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza kwotę 428 000 euro, tj. 1 827 260 złotych, zaś wartość zamówienia na roboty budowlane osiąga próg 5 350 000 euro, tj. 22 840 755 złotych.

Powyższe wartości progowe zostały ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i  roboty budowlane (Dz. Urz. UE nr L 279 z 31.10.2019, str. 29), któremu towarzyszył komunikat Komisji dotyczący równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE nr C 370 z 31.10.2019, str. 1). Te wartości będą obowiązywały do końca roku 2021.

Przejdź do góry strony