Jakie są zasady liczenia terminów w Pzp? (2020-10-22)

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 nowej ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Powyższe oznacza, iż do liczenia terminów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w umowach o ich wykonanie zastosowanie znajdują art. 111 - 115 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem regulacji art. 8 ust. 2-5 nowej ustawy Pzp.

Szczególnym rozwiązaniem w stosunku do regulacji Kodeksu cywilnego, które wprowadzają przepisy nowej ustawy Pzp, są zasady obliczania terminów oznaczonych w godzinach. Zgodnie z art. 8 ust. 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli termin oznaczony jest w godzinach, rozpoczyna się on z początkiem pierwszej godziny i kończy z upływem ostatniej godziny. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 3 nowej ustawy, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, to godziny, w której ono nastąpiło, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu wyznaczonego w godzinach. Zasada obliczania terminu określonego w godzinach nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do czynności publikacji ogłoszeń przekazywanych do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z treścią art. 88 ust. 1 nowej ustawy Pzp zamawiający może udostępnić ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania dopiero od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wcześniejsza publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach wskazanych dyspozycją art. 88 ust. 3 nowej ustawy Pzp, tj. gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Wprowadzenie do nowej ustawy Pzp art. 8 ust. 2 i 3 pozwala na  precyzyjne określenie momentu, w którym zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej pomimo braku jego publikacji  w oficjalnym publikatorze.

Przepisy nowej ustawy Pzp wskazują również definicje dni roboczych oraz określają zasady ich obliczania.  Zgodnie z art. 8 ust. 5 nowego Pzp dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (tj. niedziela lub inne święto określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.) oraz sobota. Ponadto art. 8 ust. 4 nowej ustawy Pzp wskazuje, iż termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

Przejdź do góry strony