Jakie są przesłanki powstania obowiązku mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu? (2020-11-19)

Zasadniczo strony konfliktu wynikłego na gruncie zamówienia publicznego, tj. zamawiający i wykonawca mają swobodę co do decyzji o przeprowadzeniu mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, na co wskazuje treść art. 591 ust. 1 nowej ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. W art. 593 ust. 1 Pzp zawarto wymów, aby pozew albo odpowiedź na pozew zamawiającego zawierał informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jednakże swoboda ta ulega ograniczeniu w przypadku określonym w art. 593 ust. 2 nowej ustawy Pzp, zgodnie z którym, jeżeli pozew albo odpowiedź na pozew zamawiającego nie zawiera informacji dotyczącej, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu lub brak jest wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia, w przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa 100 000 złotych, sąd kieruje strony do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony wskazały mediatora albo osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Z powyższego wynika, że przepisy ustawy Pzp uzależniają powstanie obowiązku przeprowadzenia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu wynikłego z realizacji zamówienia publicznego od wartości przedmiotu sporu oraz wartości szacunkowej zamówienia, którego realizacji spór dotyczy.

Przejdź do góry strony