Jakie są obowiązkowe treści raportu z realizacji zamówienia? (2020-10-29)

Obowiązkową treść raportu z realizacji zamówieni wyznacza art. 446 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem raport zawiera:

  1. wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej z kwotą wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną w ofercie albo maksymalną wartością nominalną zobowiązania zamawiającego wynikającą z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 446 ust. 1 ustawy Pzp, oraz przyczyn ich wystąpienia (tj. jednej z okoliczności, która warunkuje sporządzenie raportu);
  3. ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania;
  4. wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych.
Przejdź do góry strony