Jakie są obowiązkowe elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie kar umownych? (2020-10-29)

Zgodnie z art. 436 pkt 3 nowej ustawy Pzp, jednym z obligatoryjnych elementów każdej umowy o wykonanie zamówienia publicznego są postanowienia określające łączną, maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Ponadto, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, stosownie do art. 436 pkt 4 lit. a nowej ustawy Pzp, umowa powinna zawierać również postanowienia dotyczące wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 nowej ustawy Pzp - tj. wystąpienia sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy wykonawca nie zwaloryzował wynagrodzenia podwykonawcy.

Dodatkowo, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 7 nowej ustawy Pzp, powinna zawierać  postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, z tytułu:

  1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
  2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
  3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
  4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 nowej ustawy Pzp.
Przejdź do góry strony