Jakie procedury należy stosować przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi? (2020-10-29)

Nowa ustawa Pzp ze względu na wartość zamówienia rozróżnia zastosowanie odmiennych procedur przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:

  1. zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z art. 359 -361 nowej ustawy Pzp;
  2. zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.
Przejdź do góry strony