Jakie podmioty należą do kategorii zamawiających publicznych? (2020-10-22)

Zgodnie z art. 4 ustawy Pzp ustawodawca zaliczył do kategorii zamawiających publicznych następujące podmioty:

 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649);
 2. inne, niż określone w art. 4 pkt 1 ustawy Pzp, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne, niż określone w art. 4 pkt 1 ustawy Pzp, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  1. finansują je w ponad 50% lub
  2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
 4. związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp, lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp.

Tym samym pojęcie zamawiającego publicznego jest zasadniczo tożsame z kręgiem zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp obowiązującej do 31 grudnia 2020 r., z tym, że odstąpiono od wyrażonej expressis verbis przesłanki niedziałania w warunkach rynkowych, niedziałania w celu wypracowania zysku oraz nieponoszenia strat wynikających z prowadzenia działalności dla zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp. Ponadto ustawodawca doprecyzował względem zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy Pzp, iż pojęcie sektora finansów publicznych należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przejdź do góry strony