Jakie informacje należy zawrzeć w planie postępowań o udzielenie zamówienia? (2020-10-29)

Zakres przedmiotowy planu postępowań o udzielenie zamówień reguluje art. 23 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego przepisu plan zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia;
  2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3. przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
  4. orientacyjnej wartości zamówienia;
  5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Generalnie zakres planu jest podobny do dotychczasowego określonego w art. 13a dotychczasowej ustawy Prawo zamówień publicznych natomiast nowością jest, że minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, określi wzór planu postępowań o udzielenie zamówień (art. 23 ust. 6 Pzp). Dodatkowo podkreślić należy, iż wymienione w samym przepisie elementy mają charakter obligatoryjny, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Przejdź do góry strony