Jakie czynności lub zaniechania zamawiającego mogą stanowić przedmiot odwołania wykonawcy w zamówieniach o wartości niższej niż progi unijne? (2020-10-29)

Zgodnie z art. 513 nowej ustawy Pzp odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Nowa ustawa Pzp przewiduje więc możliwość wniesienia odwołania na każdą czynność zamawiającego, niezgodną z przepisami ustawy, jak również na zaniechanie czynności, do których ten zamawiający był zobligowany. Powyższe ma zastosowanie zarówno do postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej tzw. progów unijnych jak również do postępowań krajowych. Nowa ustawa Pzp odchodzi od dotychczasowego rozróżnienia co do zakresu możliwych do zaskarżenia czynności lub zaniechań zamawiającego w zależności od wartości zamówienia.

Przejdź do góry strony