Jaki jest termin na udostępnienie oferty? (2020-10-22)

W świetle art. 74 ust. 2 pkt 1 nowej ustawy Pzp oferty wraz z załącznikami składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny zostać udostępnione (na wniosek) przez zamawiającego niezwłocznie po ich otwarciu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert. Obowiązek niezwłocznego udostępniania ofert, o którym mowa w ww. przepisie, należy rozumieć jako konieczność podjęcia przez zamawiającego czynności w najkrótszym możliwym terminie (po wpłynięciu wniosku o udostępnienie), mając na uwadze okoliczności związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Powyższe oznacza co do zasady, iż udostępnienie ofert powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich otwarcia.

Ponadto w postępowaniach prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, stosownie do art. 166 ust. 3 nowej ustawy, oferty wstępne oraz oferty składane w trakcie negocjacji wraz z załącznikami powinny być udostępniane od dnia otwarcia ofert ostatecznych, a jeżeli zamawiający zdecydował się na udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych, oferty te powinny zostać udostępnione od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przejdź do góry strony