Jak wyznaczyć termin składania ofert w postępowaniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 750.000 euro, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, w świetle art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, który pozwala na niestosowanie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania ofert?

Zgodnie z treścią art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej jako: „ustawa Pzp”), przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, stosuje się przepisy ustawy Pzp właściwe dla zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozdziału 4 w Dziale IV ustawy Pzp, tj. zmian wskazanych w art. 360-361 ustawy Pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający, udzielając zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie musi stosować przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert. Minimalne terminy składania ofert dla trybu przetargu nieograniczonego określa art. 138 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  Art. 138 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje przypadki, w których zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż wskazany wyżej termin składania ofert, jednak termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Art. 138 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje sytuacje, w których terminy składania ofert ulegają wydłużeniu o 5 dni (dotyczy terminów, o których mowa w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp i art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp), natomiast art. 138 ust. 4 ustawy Pzp określa, kiedy zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy od wskazanego w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp.

Z mocy art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający, prowadząc w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w którym wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie musi stosować przepisu art. 138 ustawy Pzp. W takim przypadku wyznaczenie terminu składania ofert pozostawione jest decyzji zamawiającego. Zamawiającego wiąże w tym zakresie zasada ogólna wyznaczania terminu składania ofert, określona w art. 131 ustawy Pzp, zgodnie z którą zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tą modyfikacją, że z mocy art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiającego nie obowiązuje zakaz ustanawiania terminów krótszych, niż ustawowe terminy minimalne.

Wskazać jednak należy, że przy ustalaniu terminu składania ofert, zamawiający musi mieć na uwadze ustawowe terminy udzielenia wyjaśnień do SWZ, wynikające z przepisu
art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, bowiem stosowanie tego przepisu przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie zostało wyłączone z mocy
art. 360 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp  (tj. gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 lub 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, wskazać należy, że wyznaczając termin składania ofert, zamawiający musi mieć na uwadze, że jest zobowiązany do dochowania terminów udzielenia wyjaśnień do SWZ, określonych w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. Musi mieć również na względzie, że termin składania ofert powinien być wyznaczony z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert. Powyższe ma na celu zapewnienie, że terminy składania ofert nie zostaną skrócone nadmiernie, przez co wykonawcy faktycznie zostaliby pozbawieni możliwości zapoznania się z treścią SWZ, sformułowania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi, a w konsekwencji - przygotowania oraz złożenia oferty.

Przejdź do góry strony