Jak ustalać terminy na udzielanie wyjaśnień do SWZ na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp w okolicznościach, gdy zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie o zamówieniu dla prowadzonego postępowania?

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej zamawiającego wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych. Zamieszczenie wstępnego ogłoszenia informacyjnego upoważnia zamawiającego, w świetle art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, do wyznaczenia terminu składania ofert krótszego niż termin określony w ust. 1 [tj. 35 dni], nie krótszego jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeśli ogłoszenie to zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp  (tj. gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 lub 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy zamawiający, na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wyznaczy termin składania ofert krótszy, niż podstawowy termin minimalny określone w ustawie Pzp tj. 35 dni, do wyjaśnień treści SWZ zastosowanie będą miały terminy właściwe dla krótszego, minimalnego terminu na składanie ofert, określone w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, tj. zamawiający będzie miał obowiązek udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Za przyjęciem takiej wykładni przemawia okoliczność, że art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, ustanawia identyczne terminy minimalne [tj. terminy 15 –dniowe] na składanie ofert co art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, do którego z kolei odwołuje się przepis art. 135 ust. 1 ustawy Pzp. Jakakolwiek odmienna interpretacja prowadziłaby do wniosku, że skorzystanie przez zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia ustanowienia np. 15-dniowego terminu na składanie ofert w przypadku opublikowania wstępnego ogłoszenia o zamówieniu na zasadach określonych w art. 89 ust. 1 i art. 138 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp – uniemożliwiałaby wykonawcom skuteczne zadawanie pytań do SWZ a zatem stałoby w sprzeczności z zasadami zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony