Gdzie i w jakim terminie należy zamieszczać informacje z otwarcia ofert lub wniosków? (2020-11-19)

Zgodnie z art. 222 nowej ustawy Pzp, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Bezpośrednio po otwarciu ofert (niezwłocznie) zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o firmach albo imionach i nazwiskach oraz odpowiednio siedzibach w przypadku firm, miejscach prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo miejscach zamieszkania  wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Nie podaje się informacji o cenach albo kosztach ofertowych, w przypadku ofert, które nie są ofertami ostatecznymi.

Przejdź do góry strony