Czy zamówienia dokonywane na cele związane z obroną cywilną należy uznać za zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa? (2020-11-12)

Nie, zamówień dokonywanych na cele związane z obroną cywilną nie można a priori uznać za zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Wprost przeciwnie, zamówienia na usługi w dziedzinie obrony cywilnej, w tym usługi w  dziedzinie ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom objęte kodami CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3, które nie są świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym, oraz usługi transportu sanitarnego pacjentów, niezależnie od tego, czy świadczone są przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym czy nie, co do zasady, są objęte przepisami ustawy właściwymi dla zamówień klasycznych. Z  kolei w przypadku gdyby takie zamówienia były udzielane przez zamawiających prowadzących działalność w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu lub usług pocztowych w  związku z prowadzoną działalnością sektorową, zastosowanie znajdą przepisy ustawy właściwe dla zamówień sektorowych.

Nie można jednak wykluczyć, że niekiedy zamówienia dokonywane na cele związane z obroną cywilną będą objęte definicją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (zob. odpowiedź na pytanie "Co decyduje o zaliczeniu zamówień do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?").

Przejdź do góry strony