Czy zamawiający może zastosować tzw. procedurę odwróconą w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym? (2020-11-05)

Procedura odwrócona, tj. możliwość dokonania w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym, uregulowana w art. 139 nowej ustawy Pzp, nie ma zastosowania do postępowań o wartości poniżej progów unijnych prowadzonych w trybie podstawowym. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 266 nowej ustawy Pzp, zamawiający publiczni przygotowujący i przeprowadzający postępowania o udzielenie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, nie stosują m. in. przepisów art. 132–188 nowej ustawy Pzp. W konsekwencji procedura odwrócona w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym nie ma zastosowania.

Przejdź do góry strony