Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych od wszystkich wykonawców wraz z ze złożeniem ofert czy tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona? (2020-10-29)

Przedmiotowe środki dowodowe mają na celu potwierdzenie, że zaoferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tym samym służą zweryfikowaniu poprawności merytorycznej złożonej oferty. Powyższe zatem oznacza, że Zamawiający powinien mieć możliwość zapoznania się z tego typu dowodami już na etapie badania oferty, nie zaś dopiero na etapie weryfikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W świetle powyższego, odmiennie niż to było pod rządami aktualnej ustawy Pzp,  stosownie do treści art. 107 ust. 1 nowej ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

Przejdź do góry strony