Czy zamawiający może wymagać w przypadku konsorcjum osobistego wykonania od poszczególnych wykonawców jakichś elementów zamówienia? (2020-10-29)

Zgodnie z art. 58 ust. 1 nowej ustawy Pzp, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc tzw. konsorcjum. Na taką okoliczność zapewniono Zamawiającemu możliwość zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych członków konsorcjum kluczowych zadań dotyczących zamówień mających za przedmiot roboty budowlane lub usługi, bądź – w przypadku zamówień na dostawy – kluczowych prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją planowanych w ramach danego zamówienia (art. 60 nowej ustawy Pzp). W szczególności ma to znaczenie praktyczne w przypadku weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).

Przejdź do góry strony