Czy w przypadku konieczności odbycia wizji lokalnej zamawiający zawsze musi wyznaczyć termin na składanie ofert dłuższy niż minimalny ustawowy? (2020-11-12)

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 nowego Pzp zamawiający wyznacza terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert, z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie mogą być krótsze niż ustawowe terminy minimalne, o ile są one określone. Jednakże, mając na uwadze treść art. 131 ust. 2 ustawy nowego Pzp należy wskazać, że w przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, wówczas wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone. Zatem, gdy zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, w każdym przypadku musi wyznaczyć termin na składanie ofert dłuższy niż minimalny.

Przejdź do góry strony