Czy w postepowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne możliwe jest ustanowienie podmiotowych kryteriów oceny ofert? (2020-11-12)

W przepisach nowej ustawy Pzp nie ustanowiono odrębnej procedury udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zgodnie z art. 359 ustawy Pzp, przy udzielaniu tego rodzaju zamówień stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:

  1. zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;
  2. zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

W postepowaniach dotyczących zarówno zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne jak i zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w zakresie ustalania kryteriów oceny ofert zastosowanie ma  art. 241 nowego Pzp. W art. 241 ust. 3 nowego Pzp ustawodawca wskazał, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Opierając się na powyższym, w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi nie można ustanowić podmiotowych kryteriów oceny ofert.

Przejdź do góry strony