Czy umowę ramową można zawrzeć na czas nieoznaczony? (2020-26-11)

Stosownie do treści art. 311 ust. 3 ustawy Pzp, umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. Powyższą regulację należy interpretować w ten sposób, iż ustawodawca nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej na czas nieoznaczony. Potwierdza to także argument z art. 311 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 434 ust. 1 ustawy Pzp wyrażającym explicite zasadę, iż umowę zawiera się na czas oznaczony.

Przejdź do góry strony