Czy umowa o prowadzenie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony? (2020-10-13)

W świetle art. 7 pkt 32 nowej ustawy Pzp, pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. W świetle zacytowanego przepisu, udzieleniem zamówienia publicznego jest zawarcie umowy, która spełnia łącznie następujące przesłanki: stronami umowy są zamawiający oraz wykonawca, przedmiotem zobowiązania jest nabycie określonego rodzaju dostaw, usług lub robót budowlanych, a ponadto umowa musi mieć charakter odpłatny. Przepisy dotyczące zamówień publicznych znajdują zatem zastosowanie, gdy oprócz przesłanki odpłatności za świadczenie określonego rodzaju dostaw, usług lub robót budowlanych, spełniony jest warunek dotyczący zawarcia umowy przez wykonawcę, realizującego określone umową świadczenia oraz zamawiającego. Zamawiającym zgodnie z art. 7 pkt 31 nowej ustawy Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie ustawy do jej stosowania.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca, zawierając tę umowę działa w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Przy założeniu zatem, iż pracodawca-zamawiający w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o PPK działa jako pełnomocnik pracownika (osoby fizycznej niezobowiązanej do stosowania ustawy Pzp) i nie jest stroną umowy o prowadzenie  PPK, nie można uznać, iż umowa ta nosi cechy zamówienia publicznego. Tym samym zawarcie umowy o prowadzenie PPK za pośrednictwem pracodawcy w imieniu i na rzecz pracownika, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, nie powinno być traktowane jako udzielenie zamówienia.

W konsekwencji przyjęcie, iż zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie spełnia cech zamówienia publicznego powoduje, że  do umowy tej nie stosuje się nakazu wynikającego z art. 434 ust. 1 nowej ustawy Pzp, dotyczącego obowiązku zawierania umów na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata.

Przejdź do góry strony