Czy udzielając zamówienia publicznego, tj. podpisując umowę na zarządzanie PPK przed dniem 1 stycznia 2021 r. zamawiający może skorzystać z obecnie obowiązującego wyłączenia przepisów ustawy Pzp, o którym mowa w art. 4 pkt 4 ustawy Pzp? (2020-10-13)

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Zamawiający oceniając możliwość zastosowania określonych przepisów ustawy Pzp powinien uwzględniać stan prawny obowiązujący w chwili udzielania zamówienia publicznego - zawierania umowy o zamówienie publiczne. W konsekwencji należy uznać, iż jeżeli w chwili udzielania zamówienia, tj. zawarcia umowy o zarządzanie PPK  zastosowanie znajduje art. 4 pkt 4 ustawy Pzp, to zamawiający może udzielić takiego zamówienia bez obowiązku stosowania przepisów ustawy.

Przejdź do góry strony