Czy spełnienie przesłanek w wyniku celowo dokonanej reorganizacji działalności zamawiającego lub wykonawcy uprawnia do udzielenia zamówienia in-house? (2020-11-19)

Zgodnie z treścią art. 214 ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b, pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b i pkt 14 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. Tym samym przepis ten pozwala na odstąpienie od generalnej zasady regulującej sposób obliczania procentu działalności osoby prawnej lub zamawiającego jako przesłanki udzielenia zamówienia in-house wyrażonej w art. 214 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszczając, jeśli ziściły się określone w art. 214 ust. 6 ustawy Pzp warunki, możliwość ustalenia tego procentu za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. Swoiste zastrzeżenie wprowadza jednakże w tym zakresie art. 214 ust. 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym wymaganie procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b, pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b i pkt 14 lit. c, nie jest spełnione, jeżeli reorganizacja działalności, o której mowa w ust. 6, została przeprowadzona dla pozoru. Pojęcie przeprowadzenia reorganizacji działalności dla pozoru nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, należy zatem uznać, że działanie mające na celu dokonanie reorganizacji dla wykazania spełnienia przesłanki dotyczącej określonego procentu działalności, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b, pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b i pkt 14 lit. c ustawy Pzp jest dopuszczalne. Nie można bowiem uznać iż każda reorganizacja dokonywana z myślą o możliwym udzielaniu zamówień in-house jest dokonana dla pozoru w rozumieniu art. 214 ust. 7 ustawy Pzp. Wobec powyższego, spełnienie przesłanek w wyniku celowo dokonanej trwałej reorganizacji działalności zamawiającego lub wykonawcy uprawnia do udzielenia zamówienia in-house w trybie z wolnej ręki.

Przejdź do góry strony