Czy reorganizacja działalności zamawiającego lub wykonawcy na potrzeby udzielenia in-house może być czasowa? (2020-11-19)

Zgodnie z art. 214 ust. 4 nowego Pzp, Istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 11–14 (przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zamówienia in-house), jest wymagane przez cały okres, na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo, w art. 214 ust. 7 ustawa przesądza, że nie może być brany pod uwagę dla ustalenia przesłanki procentu prowadzonej działalności przychód z działalności prowadzonej w wyniku reorganizacji, jeśli ta miała charakter pozorny, tzn. została dokonana w celu obejścia przepisów ustawy dla zastosowania wyłączenia in-house. W myśl ww. regulacji, reorganizacja działalności zamawiającego lub wykonawcy może być czasowa, jednakże musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Okoliczność, że po udzieleniu zamówienia, lecz jeszcze w czasie trwania umowy, działalność uległa ponownej reorganizacji skutkowałaby ustaniem przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, a tym samym uzasadniałaby ocenę, że taka reorganizacja została przeprowadzona dla pozoru.

Przejdź do góry strony