Czy procedurę polubownego rozwiązywania sporów może prowadzić tylko Sąd Polubowny przy PGRP? (2020-11-19)

Stosownie do art. 591 ust. 1 ustawy Pzp mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu wynikającego z zamówienia mogą być prowadzone zarówno przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przez wybranego mediatora lub osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Przejdź do góry strony