Czy po wszczęciu postępowania zamawiający może zmienić SWZ w istotny sposób? (2020-11-12)

Zgodnie z art. 137 ust. 1 nowego Pzp zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ w uzasadnionych przypadkach. Po dokonaniu modyfikacji treści SWZ, zamawiający udostępnia zmianę SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ oraz przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Ustawodawca określił jednak odrębnie obowiązki zamawiającego w sytuacji, w której zmiana treści SIWZ prowadziłaby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłaby do znacznej zmiany zakresu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z art. 137 ust. 7 nowej ustawy do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy.

Przejdź do góry strony