Czy na etapie oceny ofert można zastąpić podmiot udostępniający zasoby? (2020-10-29)

Przepis art. 122 nowej ustawy Pzp wskazuje na możliwość zmiany podmiotu udostępniającego zasoby zgłoszonego na etapie składania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w trakcie procedury weryfikacji spełniania przez wykonawcę odpowiednich warunków zamówienia. W świetle tego przepisu, zastąpienie podmiotu trzeciego możliwe jest wyłącznie w takim przypadku, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego wskazanego pierwotnie przez wykonawcę nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Art. 122 nowej ustawy Pzp umożliwia wykonawcy zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem. Taka zmiana jest dopuszczalna  wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wykonawca opierał się, w określonym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich.

Przejdź do góry strony