Czy kierownik zamawiającego podpisujący jedynie umowę w sprawie zamówienia publicznego musi złożyć oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia konfliktu interesów? (2020-26-11)

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Pzp kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, po stronie zamawiającego, lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Osoby, o których mowa powyżej składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów.

A zatem obowiązek złożenia ww. oświadczenia dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego (udzielającej zamówienia), tj. kierownika zamawiającego.

Przejdź do góry strony