Czy centralny zamawiający może wykonywać tylko pomocnicze działania zakupowe? (2020-11-05)

Konstrukcja art. 44 ust. 1 nowej ustawy Pzp wskazuje, że dla możliwości uzyskania przez dany podmiot statusu centralnego zamawiającego, konieczne jest prowadzenie przez niego stałej działalności w zakresie nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży zamawiającym lub udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi, na rzecz zamawiających. Jest to warunek obligatoryjny. Jednocześnie, zgodnie z art. 44 ust. 2 Pzp, podmiot taki, fakultatywnie, obok ww. działań, może prowadzić działalność w zakresie wykonywania pomocniczych działań zakupowych. W związku z powyższym, podmiot prowadzący wyłącznie pomocnicze działania zakupowe, nieprowadzący jednocześnie stałej działalności wymienionej w art. 44 ust. 1 Pzp, nie będzie centralnym zamawiającym w rozumieniu przepisów nowej ustawy Pzp.

Przejdź do góry strony