Co decyduje o zaliczeniu zamówień do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa? (2020-11-12)

Elementem decydującym o zaliczeniu konkretnego zamówienia do kategorii zamówień w  dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest przedmiot zamówienia.

To, czy zamówienie jest udzielane przez zamawiającego klasycznego czy przez zamawiającego sektorowego, pozostaje natomiast bez znaczenia dla zakwalifikowania danego zamówienia jako zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Do zamówień w dziedzinie obronności zaliczają się zamówienia, których przedmiotem są:

 • dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub oprogramowania,
 • dostawy, usługi i roboty budowlane bezpośrednio związane ze sprzętem wojskowym w którejkolwiek z faz jego cyklu życia,
 • usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych,
 • roboty budowlane przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

Przez sprzęt wojskowy należy rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne.

Z kolei do zamówień w dziedzinie bezpieczeństwa zalicza się zamówienia, których przedmiotem są:

 • dostawy newralgicznego sprzętu w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub oprogramowania,
 • dostawy, usługi i roboty budowlane bezpośrednio związane z newralgicznym sprzętem w którejkolwiek z faz jego cyklu życia,
 • newralgiczne usługi,
 • newralgiczne roboty budowlane.

Newralgiczny sprzęt, newralgiczne usługi i newralgiczne roboty budowlane definiowane są jako, odpowiednio, sprzęt, usługi i roboty budowlane przeznaczone do celów bezpieczeństwa, które:

 • wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa,
 • wymagają wykorzystania informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa

lub

 • zawierają informacje niejawne lub informacje podlegające ochronie ze względów bezpieczeństwa.
Przejdź do góry strony