Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert

Serdecznie dziękujemy zamawiającym, którzy zgłosili do Konkursu przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert. Cieszy fakt, że są podmioty, którym udaje się stosować efektywne kryteria, realnie przybliżające cel zamówienia.

W Konkursie zostali wyróżnieni ex aequo następujący Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny

Wyróżnione w Konkursie kryteria wskazują na dużą świadomość zamawiających w zakresie dokonywania zakupów w trybie ustawy Pzp, są ściśle związane z przedmiotem zamówienia i odzwierciedlają potrzeby zamawiającego. Warto podkreślić, że sformułowane zostały w sposób prawidłowy, pozwalający na uzyskanie produktu wysokiej jakości, a sposób przydzielania punktów w danym kryterium jest jasno i adekwatnie określony.  Zamawiający przewidzieli też mechanizmy kontrolne, pozwalające na skuteczną weryfikację spełniania kryterium na etapie realizacji zamówienia. Sformułowali także zapisy mające zastosowanie w przypadku naruszenia wymogów przez wykonawcę.

Kryteria wyróżnione w Konkursie dostępne są w Forum Dobrych Praktyk. To miejsce wzajemnych inspiracji i wymiany doświadczeń, umożliwiające korzystanie z praktycznych wzorów, ale też aktywne tworzenie ich zasobu - do czego Państwa zachęcamy!

Kanałem wymiany wiedzy praktycznej jest również Forum Praktyk Branżowych, pozwalające korzystać z doświadczeń innych oraz udostępniać własne przykłady z niełatwego obszaru zamówień branżowych.

Jeśli napotykają Państwo problemy ze znalezieniem efektywnych kryteriów do swoich postępowań, świetną pomocą – nie tylko w teorii, ale też w praktyce - będzie publikacja UZP  Pozacenowe kryteria oceny ofert.

Ufamy, że ten zdecydowany krok w stronę praktyki będzie dla Państwa konkretnym wsparciem w skutecznym i efektywnym udzielaniu zamówień publicznych.

Razem twórzmy nową jakość i dobre praktyki w zamówieniach publicznych!


Weź udział w II edycji Konkursu na pozacenowe kryteria oceny ofert

Przejdź do góry strony